VD-intervju med Patrik Byhmer - Redsense Medical

Patrik Byhmer är VD och grundare av emissionsaktuella Redsence Medical. Företaget skall efter avslutad emission noteras på Aktietorget. I månadens intervju svarar Patrik på ett antal frågor om företagets verksamhet, framtidsvisioner och inte minst det pågående investeringserbjudandet!

Kan du kort berätta vad Redsense Medical gör?

Redsense Medical hjälper sjukvården och patienterna att öka säkerheten i samband med dialysbehandlingar. Dialys ges till människor med nedsatt njurfunktion. Behandlingen är i allmänhet livslång och innebär att blodet måste renas utanför kroppen i en dialysmaskin.

Ett stort problem inom dialysbehandlingar är att vennålen som leder ut blodet ur kroppen ibland kan lossna. Det sker inte ofta, men det kan få katastrofala konsekvenser när det sker. Redsense Medical har utvecklat en sensor som detekterar blod. Sensorn är integrerad i ett plåster som fästs på armen där vennålen går in. Redsense-systemet slår omedelbart larm om blod börjar läcka ut, innan det sker en katastrof.

Hur länge har Redsense Medical funnits?

Redsense Medical grundades formellt 2006 och det har tagit nästan 10 år att utveckla sensorn till den 2:a generationen av systemet som vi har idag. Redsense har använts vid cirka 400 000 behandlingar (varje dialys innebär en behandling) på 190 kliniker runt om i världen. 2:a generationen av systemet har funnits sedan 2013 och använts vid cirka 25 000 behandlingar.

Vilken är din egen bakgrund?

Jag är född 1966 och har läst Teknisk Fysik vid Tekniska Högskolan i Lund. Jag har även en examen inom beteendevetenskap från Lunds universitet. Tidigare har jag arbetat bland annat med marknadsföring på Procter & Gamble samt varit affärsområdesansvarig på Etac, som säljer rullstolar och rullatorer. Redsense Medical har jag grundat och arbetat med i cirka 10 år.

Om produkten

Kan du berätta om systemet Redsense?

Systemet består av en engångssensor samt en larmenhet. Engångssensorn är integrerad i ett plåster som är kopplat till larmenheten. I förhållande till den totala kostnaden för en dialysbehandling kostar systemet väldigt lite, cirka 1 procent. Sjukvården kan snabbt spara in de pengarna genom att övervakning av patienterna vid dialys kan automatiseras. Samtidigt innebär det en psykisk avlastning för personal och patienter genom den ökade säkerhet som systemet ger.

Vilket kundbehov löser ni?

Vi sparar liv och pengar. Sjukvården kan med Redsense erbjuda en säkrare vård till sina patienter. Samtidigt kan sjukvården spara pengar genom att en del av övervakningen av dialyspatienter kan automatiseras. Risken och kostnaderna för stämningar som en följd av att patienter skadas eller avlider, som en följd av att vennålen dragits ur, minskar dramatiskt. Patienter och anhöriga får en ökad trygghet och bättre vård.

Samhällsekonomin är en vinnare genom att fler patienter kan få sin dialys i hemmet och särskilt på natten om man använder Redsense-systemet. I USA har företaget NxStage som tillverkar dialysmaskiner för hemmabruk fått godkänt av FDA (amerikanska hälsomyndigheten) att ge dialys i hemmet om natten, men endast under förutsättning att övervakning med Redsense sker.

Om fler patienter kan få sin dialys i hemmet och när de sover istället för att behöva tillbringa hela dagen på dialysklinik tre gånger i veckan så betyder det att de kan arbeta som vanligt, trots sitt behov av dialys. De samhällsekonomiska vinsterna av ett sådant ökat arbetskraftsutbud är en av de största vinsterna med Redsense-systemet och en av anledningarna till att sjukvården i både USA och Kanada driver på för att öka andelen hemdialys.

Vad är unikt med produkten och/eller lösningen?

Produkten är unik med sin konstruktion med fiberoptik. Teknologiskt bygger systemet på att blod har ett särskilt brytningsindex som skiljer från till exempel vatten och svett. Redsense-systemet är patenterat med ett metodpatent som löper till år 2025. Vi har ytterligare patent som gäller till 2028 och 2033.

Varför åker vennålen ut överhuvudtaget? Räcker det inte att tejpa fast den ordentligt?

En dialysbehandling varar fyra timmar och det kan hända mycket på den tiden. Det är högt tryck i vennålen eftersom mycket blod ska passera. Vennålen måste sitta i hela tiden. Den åker heller inte ut helt, utan glider ut gradvis. Men det räcker för att patienten ska tappa blod.

Exempel på riskfaktorer, för att nålen ska lossna, är bristande förberedelsearbete, stressade sjuksköterskor, svårt att sätta nålen, patienter som svettas mycket eller har mycket hårväxt, patienter som är senila eller har epilepsi. Dessutom är det inte ofta som vennålen åker ut. Statistik från USA visar att en av 720 behandlingar drabbas av en vennålsutdragning (VND – Venous Needle Dislodgement), men det räcker för att det ska vara ett allvarligt problem.

Redsense-systemet kan jämföras med ett bilbälte eller en brandvarnare. De behövs nästan aldrig, men när de behövs vill man inte vara utan dem. Idag kör ingen bil utan bilbälte och alla har brandvarnare. I framtiden hoppas vi att ingen ska få dialys utan Redsense.

Ni delar in er marknad i riskpatienter på dialyskliniker respektive hemdialys. Kan du berätta mer om dessa marknader?

Riskpatienter på dialysklinik är cirka 20 procent. Det rör sig om till exempel äldre personer och personer som har andra sjukdomar. Men även sådana banala saker som att patienten har hörnplats i rummet på dialyskliniken eftersom det då är svårare för personalen att upptäcka att vennålen håller på att dras ut. Ofta är det dessutom inte sjukvårdspersonalen som upptäcker att vennålen håller på att dras ut, utan andra patienter som får dialys samtidigt.

Bristande övervakning gör att alla patienter som får dialys i eget rum eller på natten på sjukhus eller i hemmet räknas som högriskpatienter. I första hand fokuserar Redsense Medical på att högriskpatienter ska använda systemet, men på sikt hoppas vi att all dialys ska ske med övervakning av Redsense.

Ni skriver i memorandumet att sjukvården kan spara pengar genom att börja använda Redsense. På vilket sätt kan sjukvården spara pengar?

Kostnaden för Redsense är inte mer än cirka 1 procent av totala kostnaden för en dialysbehandling. Därför tjänar sjukvården snabbt in de pengarna genom de fördelar som finns med Redsense.

Sjukvården kan spara pengar genom att en del av övervakningen av dialyspatienter kan automatiseras, vilket kräver mindre vårdpersonal. Sjukvården sparar också pengar genom att man slipper de extra vårdkostnader som är följer av komplikationer då patienter drabbats av VND. Vidare kan pengar sparas genom att risken och kostnaderna för stämningar som en följd av att patienter skadas eller avlider som en följd av att vennålen dragits ur minskar dramatiskt.

Dialysklinikerna kan också spara pengar. Dialyskliniker kan liknas vid processanläggningar med stora investeringar i dialysmaskiner. Kan man köra patienter i dialys även nattetid med Redsense-systemet som övervakning kan man öka beläggningen på en dialysklinik och därmed spara stora pengar i investeringskostnader.

Vilka är era konkurrenter?

Egentligen har vi inga konkurrenter. Dialysmaskinerna innehåller en viss larmfunktion baserad på annan teknologi, men den är i allmänhet otillräcklig och med mycket falsklarm. Mer övervakning via sjukvårdspersonal kan sägas vara en konkurrent, men det är en dyr och ändå ineffektiv lösning.

Produktutveckling

Ni har nyligen lanserat 2:a generationen av Redsense. Vad är skillnaden jämfört med 1:a generationen Redsense?

2:a generationen är utvecklad i samarbete med patienter och sjukvård, där vi har beaktat de synpunkter som fanns på 1:a generationen. Numera drivs larmenheten med ström från vägguttaget istället för batteri. Vi har också gjort plåsterdelen mer absorberande, så att den tar upp blodet lättare, därmed behöver mindre blod läcka ut innan systemet larmar. Plåstret har också gjorts lättare att sätta rätt, det är mer ”förlåtande” nu att sätta på plats för personalen. Lönsamhetsmässigt är 2:a generationen anpassad för massproduktion, vilket ger betydligt bättre bruttomarginaler än vad vi hade på 1:a generationen av systemet.

Hur mycket utvecklingstid och kapital ligger bakom systemet Redsense?

Totalt har 90 mnkr investerats i Redsense Medical sedan start, i första hand via privata investerare. I samband med en refinansiering 2012 köptes dessa ägare ut av grundarna. De första investerarna trodde att det skulle gå snabbare att komma ut på marknaden med produkten, men i medicinteknikbranschen tar allt betydligt längre tid än man tror.

Det mesta av det investerade kapitalet har varit nödvändigt för att utveckla produkten och ta företaget dit där det är idag, men vissa saker har kostat mer än nödvändigt. Vi byggde en egen produktionsanläggning i Malaysia för 1:a generationen av systemet för att ha kontroll över produktionen, men den är numera nerlagd. Det kostade givetvis en del kapital.

Ni har ett metodpatent som går ut 2025. Hur viktigt är det patentet för er?

Patentet är viktigt, men vi har en patentstrategi som går ut på att hela tiden hitta nya patent för att på så vis ersätta de patent som går ut och behålla vårt teknikförsprång.

I ert memorandum skriver ni att Redsense Medicals teknologi kan användas inom ett flertal andra produktområden, till exempel sårvård, kärlkirurgi och blodadministration. Ni skriver också att en del av dessa områden kan ha minst lika stor marknadspotential som dialysmarknaden. Vilka områden tänker ni på då?

Sårvård har väldigt stor potential och vår nuvarande teknologi är lätt att anpassa för detta område. Ett konkret exempel är hjärtkirurgi, där det finns ett behov att kunna se om såren efter ballongsprängningar ger efterföljande blodläckage.

Hur långt har ni kommit med utvecklingsarbetet inom dessa områden?

I första hand satsar vi på dialysmarknaden för att lyckas fullt ut på en marknad. Att utveckla nya produkter och gå igenom hela det regulatoriska förfarandet kommer att ta några år för nya tillämpningsområden.

Marknaden

Vilka är era viktigaste kunder?

Dialyskliniker är våra viktigaste kunder. De flesta dialyskliniker är väldigt stora och i USA täcker de tio största kedjorna 95 procent av marknaden. Därför räknar vi med att kunna täcka in marknaden med egen säljpersonal.

Vilken är er viktigaste marknad?

Geografiskt var Skottland först ut att införa Redsense som standard, men USA är idag vår viktigaste marknad och den vi satsar mest på. Tyskland är den marknad i Europa som vi kommer att satsa mest på framöver. I Asien sonderar vi terrängen för framtiden, särskilt i Kina där dialysmarknaden växer väldigt kraftigt.

Hur stor är marknaden?

Vi delar in marknaden i dialyskliniker, där de 20 procent av patienterna som är riskpatienter utgör vår marknad, samt hemdialysmarknaden. Vi har gjort en översiktlig bedömningsbild av marknadspotentialen. I USA och Kanada är marknaden för dialyskliniker värd cirka 300 mnkr, i Europa cirka 210 mnkr och Japan 150 mnkr. Inklusive övriga världen blir det 1,2 mdkr.

Marknaden för hemdialys är värd cirka 300 mnkr totalt idag, eftersom så få patienter får dialys i hemmet. Men här bedömer vi att tillväxtpotentialen är mycket högre och om andelen hemdialys kan öka från dagens 3 procent till 10 procent över en tioårsperiod kan marknaden om tio år vara värd 2,2 mdkr. Redsense Medical kan bidra till att öka andelen hemdialys.

Hur förväntar ni er att marknaden ska utvecklas för Redsense Medical?

I takt med att det blir mer känt att systemet Redsense finns kommer det också att bli mer efterfrågat bland patienterna. En möjlighet är att Redsense i USA får status som ”allmänt känd” behandlingsteknik. Då blir det plötsligt legalt ett krav att använda Redsense för att inte bli stämd för bristande vårdkvalitet.

Hur säljer ni?

Vi säljer via egen personal samt distributörer. Eftersom dialysklinikerna är stora kunder i sig blir antalet kontaktpunkter begränsat och därför räknar vi med att klara försäljningen även framöver med en begränsad personalstyrka.

Vad ska driva Redsense Medicals tillväxt framöver?

Att Redsense-systemet blir mer känt i sjukvården och att det blir ett krav att använda Redsense som övervakningssystem. Sedan kan en ökad andel hemdialys bli en riktig tillväxtdrivare. Vi är också nära att få kontrakt med de stora dialyskedjorna och det kan snabbt ge väldigt stora volymer.

Ni har ett avtal med NxStage Inc som gör dialysmaskiner för hemmabruk och som är noterat på Nasdaq. Kan du kort berätta om avtalet med NxStage?

NxStage har varit med och finansierat Redsense Medical med lån om 750 000 USD (6,3 mnkr) och de kommer att kvitta det lånet mot aktier i samband med emissionen, till samma värdering som vid gör vår nyemission till allmänheten.

NxStage drivkraft att lansera Redsense är att kunna erbjuda hemdialys om natten, vilket kan ge dem en kraftig omsättningstillväxt. För det har de fått särskilt godkännande av FDA, men ett krav är att de använder Redsense som övervakningssystem. Därför driver de på att vi kommer ut snabbare på amerikanska marknaden.

Redsense Medical är ett litet företag på en stor marknad. Hur ska ni klara konkurrensen från större företag på sikt?

Vi är ett litet företag, men samtidigt har vi rättigheterna till en nyckelteknologi och ett bra patentskydd som vi avser att stärka ytterligare framöver. En möjlighet är naturligtvis att ett större företag tar kontrollen över teknologin genom ett uppköp av Redsense Medical.

Nyemissionen och listningen på AktieTorget

I emissionen vill Redsense Medical ta in totalt 11 mnkr (inklusive övertilldelningsoption 4 mnkr). Vad ska ni använda pengarna till?

Vi ska förstärka vår amerikanska organisation med ett par personer på säljsidan för att komma ut på marknaden snabbare. Sedan ska vi anställa en person inom försäljning med ansvar för Tyskland och ytterligare en person med ansvar för globala marknader.

Kommer pengarna från nyemissionen att räcka till positivt kassaflöde?

Ja, det tror vi bestämt. Vi har bra bruttomarginaler, så vi får bra täckningsbidrag vid en omsättningsökning. Inom tre år bedömer vi att vi ska kunna vara kassaflödespositiva.

Hur snabbt kan ni skala upp produktionen?

Produktion sker via underleverantörer. Produkten är väldigt lättproducerad och därför kan vi väldigt snabbt öka produktionen. Med tre månaders varsel kan vi i princip producera hur många engångssensorer som helst.

Vad bedömer du allmänt som de största riskerna för Redsense Medical framöver?

Risken är naturligtvis att allt även framöver kommer att ta mer tid än vad vi förväntar oss. Så har det ju varit hittills. Men samtidigt kan tillväxten gå snabbt när produkten väl blir allmänt accepterad.

Till sist: Varför ska man investera i Redsense Medical?

Redsense löser ett reellt problem som det länge saknats en lösning på och till en mycket rimlig kostnad. Sjukvården sparar pengar på att använda vår produkt. När väl produkten etablerats sker försäljningen nästan automatiskt eftersom vi säljer sterila engångssensorer som kunden måste köpa repetitivt. Samtidigt har vi bra bruttomarginaler, så på sikt kan Redsense Medical bli ett väldigt lönsamt företag. Att vi kan använda grundteknologin i nya applikationer är möjlighet som kan bli värd något framöver.

Om emissionen

Läs mer om emissionen och ladda ned memorandum och teckningsrätter genom att klicka här.

Senaste artiklarna från samma kategori
VÅRA SENASTE ARTIKLAR & REPORTAGE »

Aktiv börshandel

ETP-skola

ETP står för Exchange Traded Product, och är ett samlingsnamn för en lång rad ol...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Minifutures

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Bull & Bear

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Robothandel

Fusion MultiStrategy

Autostock har som ledande aktör inom automatisk börshandel för privatpersioner t...

Aktiv börshandel

ETP Link - Revolutionerande verktyg

ETP Link är ett nytt effektivt hjälpmedel i AutoTrader som du kan använda för at...

Småbolag

A1M Pharma - På väg från Pre-klinisk fas till FAS 1

Läkemedelsbolaget A1M Pharma genomför nu en fullt garanterad nyemission som till...

Teknisk analys

Guldpriset faller tillbaka på stigande börs – Stödzoner att ha under uppsikt!

Guld har under året kommit tillbaka som ett hett debatterat tillgångsslag, efte...

MEST LÄSTA »

Teknisk analys

Blanka aldrig på en onsdag 

Börshandlat fortsätter publicera forskningsartiklar inom teknisk analys i allmän...

Småbolag

Börshandlat släpper ny kvartalsanalys för NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical genomför nu en nyemission med företräde för aktieägarn...

Aktiv börshandel

Handla ett av marknadens största utbud av börshandlade produkter med full Nordnet-integration

Den Schweiziska banken VONTOBEL har sedan Sverigelanseringen av börshandlade p...